Lời giải chi tiết đề 4-trang 2

 $\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x =  - 2 \Rightarrow y = 4\\
x = 1 \Rightarrow y = 1
\end{array} \right.$

Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) là ( -2; 4), ( 1; 1)

2. $\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
5x = 15\\
y = 5 - 3x
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 3\\
y = 5 - 3.3
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 3\\
y =  - 4
\end{array} \right.
\end{array}$

Vậy nghiệm (x; y) của hệ là (3 ; - 4)

Câu 3 (2,5 điểm):

         1. Cho phương trình: ${{x}^{2}}-2mx+2m-1=0$ ($m$ là tham số )   (1)

    a) Giải phương trình (1) với $m\text{ }=\text{ }2$ .

    b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm ${{x}_{1}},\,\,{{x}_{2}}$ sao cho:

          $\left( x_{1}^{2}-2m{{x}_{1}}+3 \right)\left( x_{2}^{2}-2m{{x}_{2}}-2 \right)=50$   

2. Quãng đường $AB$ dài$50\text{ }km$ . Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ $A$ đến$B$ .      Vận tốc xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai $10\text{ }km/h$ , nên xe thứ nhất đến $B$ trước xe thứ hai 15 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Lời giải

a.Thay $m\text{ }=\text{ }2$ ta có phương trình

${{x}^{2}}\text{ }4x\text{ }+\text{ }3\text{ }=\text{ }0$ $\left( {{\rm{ }}x{\rm{  }}1{\rm{ }}} \right)\left( {{\rm{ }}x{\rm{  }}3} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}0$ $ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 1\\
x = 3
\end{array} \right.$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S\text{ }=\text{ }\left\{ 1;3 \right\}$

b. 

$\Delta '={{m}^{2}}-2m+1={{(m-1)}^{2}}\ge 0$$\Rightarrow$Phương trình (1) luôn có hai nghiệm ${{x}_{1}},~{{x}_{2}}$ với mọi m

Vì ${{x}_{1}}_{,}~{{x}_{2}}$ là là hai nghiệm của phương trình (1) nên ta có:

$\begin{array}{l}
x_1^2 - 2m{x_1} + 3 = 4 - 2m\\
x_2^2 - 2m{x_2} - 2 =  - 1 - 2m
\end{array}$

Theo đề bai tao có $\left( {x_1^2 - 2m{x_1} + 3} \right)\left( {x_2^2 - 2m{x_2} - 2} \right) = 50$

$\begin{array}{l}
 \Rightarrow \left( {4 - 2m} \right)\left( { - 1 - 2m} \right) = 50\\
 \Leftrightarrow 4{m^2} - 6m - 54 = 0\\
 \Leftrightarrow \left( {m + 3} \right)\left( {2m - 9} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
m =  - 3\\
m = \frac{9}{2}
\end{array} \right.
\end{array}$

Vậy $m \in \left\{ {\left. { - 3;\,\,\frac{9}{2}} \right\}} \right.$

2. Gọi vận tốc xe thứ nhất là x km/h ( x >10)

   Thì vận tốc xe thứ hai là x - 10 km/h

   Thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B là $\frac{50}{x}$ h

   Thời gian xe thứ  hai  đi từ A đến B là $\frac{50}{x-10}$ h

   Theo đề bài ta có phương trình $\frac{50}{x-10}-\frac{50}{x}=\frac{1}{4}$

   $\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow {x^2} - 10x - 2000 = 0\\
 \Leftrightarrow (x - 50)(x + 40) = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 50{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (N)\\
x =  - {\mkern 1mu} 40{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (L)
\end{array} \right.
\end{array}$

Vậy vận tốc xe  thứ nhất là 50 km/h; vận tốc xe thứ hai là 40 km/h

Câu 4 (1,0 điểm):

 

AH = $\sqrt{BH.CH}=\sqrt{3,6.6,4}=4,8(cm)$

      Theo định lí Py-ta-go ta có $AB=\sqrt{B{{C}^{2}}-A{{C}^{2}}}=\sqrt{{{10}^{2}}-{{8}^{2}}}=6(cm)$

$\Delta ABC\,\,c\text{ }\!\!\acute{\mathrm{o}}\!\!\text{ }\,\,\,\widehat{A}={{90}^{0}};\,\,AH\bot BC$

$\Rightarrow A{{B}^{2}}=BH.BC\Rightarrow BH=\frac{A{{B}^{2}}}{BC}=\frac{{{6}^{2}}}{10}=3,6(cm)$

CH = BC – BH = 10 – 3,6 = 6,4 ( cm)

Câu 5 (2,5 điểm):

a.

Ta có:

$\widehat{OAM}=\widehat{OBM}={{90}^{O}}\,$(vì $MA,\text{ }MB$ là các tiếp tuyến của (O) )

$\Rightarrow \widehat{OAM}+\widehat{OBM}={{180}^{O}}\,$

$\Rightarrow$ tứ giác MAOB nội tiếp.

b.
${\text{xét }}\Delta MBC\,{\text{và }}\,\Delta MDB\,c{\text{có}}\,:$
$\left\{ \begin{array}{l}
{\rm{ }}\widehat {{\rm{BMD}}}\,chung\\
\widehat {MBC} = \widehat {MDB}\,( = \frac{1}{2}sdBC)
\end{array} \right.$
$\begin{array}{l}
 \Rightarrow \Delta {\rm{MBC }} \sim \Delta {\rm{MDB (g - g)}}\\
 \Rightarrow \frac{{MB}}{{MD}} = \frac{{MC}}{{MB}}\,\,\,\\
 \Rightarrow M{B^2} = MC.MD\,\,\,{\rm{   (1)}}
\end{array}$

c. $\Delta \text{MOB}\,\text{c }\!\!\acute{\mathrm{o}}\!\!\text{  }\widehat{B}={{90}^{0}};BH\bot OM\Rightarrow M{{B}^{2}}=MH.MO\text{     (2)}$           

 $(1)\And \text{(2)}\Rightarrow \text{MC}\text{.MD = MH}\text{.MO}\,\,\,$

$\begin{array}{l}
{\text{xét }}\,\Delta {\rm{MCH }}\& \Delta {\text{MOD có :}}\\
\left\{ \begin{array}{l}
\widehat {DMO}{\rm{  chung}}\,\,\\
\frac{{MC}}{{MO}} = \frac{{MH}}{{MD}}\,\,\,(v{\text{vì  MC}}{\rm{.MD  =  MH}}{\rm{.MO)}}\,
\end{array} \right.
\end{array}$

$\Rightarrow \Delta {\rm{MCH }} \sim \Delta {\rm{MOD}}\,\,{\rm{(c}}{\rm{.g}}{\rm{.c)}} \Rightarrow \widehat {{\rm{MHC}}} = \widehat {{\rm{ODM}}}{\rm{         (3)}}$

$\Rightarrow$ tứ giác $OHCD$ nội tiếp 

 $\Rightarrow \widehat {OHD} = \widehat {OCD};\,\,\,m{\text{mà }}\widehat {\,OCD} = \widehat {ODM}{\rm{  (}}\Delta OCD{\text{ cân)}} \Rightarrow \widehat {OHD} = \widehat {ODM}{\rm{   (4)}}$

$(3)\& (4) \Rightarrow \widehat {MHC} = \widehat {OHD}\,\,do\,\widehat {MHC} + \widehat {CHB} = \widehat {OHD} + \widehat {DHB} = {90^0}$

$\Rightarrow \widehat {CHB} = \widehat {DHB}$ $\Rightarrow$ AB là phân giác của $\widehat {CHD}$

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản