Đề 16: Tỉnh Thanh Hóa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HOÁ

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: Toán

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 08/06/2018

Đề thi có: 01 trang gồm 05 câu.

 

Câu I: (2,0 điểm)

            1. Giải phương trình: ${{x}^{2}}+8x+7=0$.            2. Giải hệ phương trình: \(\left\{ \begin{align}   & 2x-y=-6 \\  & 5x+y=20 \\ \end{align} \right.\)

Câu II: (2,0 điểm)$$

            Cho biểu thức $A=\frac{\sqrt{x}+1}{x+4\sqrt{x}+4}:\left( \frac{x}{x+2\sqrt{x}}+\dfrac{x}{\sqrt{x}+2} \right)$, với $x>0$.

1. Rút gọn biểu thức $A$.

2. Tìm tất cả các giá trị của $x$ để $A\ge \dfrac{1}{3\sqrt{x}}$.

Câu III: (2,0 điểm)

1. Cho đường thẳng $\left( d \right):y=ax+b$. Tìm $a,\ b$ để đường thẳng $\left( d \right)$ song song với đường thẳng $\left( d' \right):y=2x+3$ và đi qua điểm $A\left( 1;-1 \right)$.

2. Cho phương trình ${{x}^{2}}-(m-2)x-3=0$ ($m$ là tham số). Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}}$; ${{x}_{2}}$ với mọi $m$. Tìm $m$ để các nghiệm đó thỏa mãn hệ thức

$\sqrt{x_{1}^{2}+2018}-{{x}_{1}}=\sqrt{x_{2}^{2}+2018}+{{x}_{2}}$.

Câu IV: (3,0 điểm)

Cho đường tròn tâm $O,$ đường kính $AB=2R$. Gọi ${{d}_{1}}$ và ${{d}_{2}}$ lần lượt là các tiếp tuyến của đường tròn $(O)$ tại $A$ và $B$, $I$ là trung điểm của đoạn thẳng $OA$, $E$ là điểm thay đổi trên đường tròn $(O)$ sao cho $E$ không trùng với $A$ và $B$. Đường thẳng $d$ đi qua $E$ và vuông góc với đường thẳng $EI$ cắt ${{d}_{1}}$, ${{d}_{2}}$ lần lượt tại $M,N$.

1. Chứng minh $AMEI$ là tứ giác nội tiếp.

2. Chứng minh $IB.NE=3.IE.NB$.

3. Khi điểm $E$ thay đổi, chứng minh tích $AM.BN$ có giá trị không đổi và tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác $MNI$ theo $R$.

Câu V: (1,0 điểm)

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c=1$. Chứng minh

$\dfrac{1}{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}}+\dfrac{1}{abc}\ge 30.$

 

------------ Hết ------------

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản