Lời giải đề 12- trang 1

Bài

Nội dung

Điểm

1

 

1.0

 

 

 

 

a) $A=3.3\sqrt{3}-2.2\sqrt{3}+4.4\sqrt{3}=21\sqrt{3}$(bấm máy 0.25)

0.5

b) $B=\sqrt{7-4\sqrt{3}}+\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}$$=\sqrt{{{\left( 2-\sqrt{3} \right)}^{2}}}+\dfrac{1.\left( 2+\sqrt{3} \right)}{\left( 2-\sqrt{3} \right)\left( 2+\sqrt{3} \right)}=\left| 2-\sqrt{3} \right|+2+\sqrt{3}=4$.

(bấm máy 0.25)

0.5

2

 

2.0

 

a) ${{x}^{2}}-3x+2=0$

 

Ta có $\Delta =1>0$    

0.25

Phương trình có 2 nghiệm ${{x}_{1}}=1$, ${{x}_{2}}=2$.

0.25

b) ${{x}^{2}}-2\sqrt{3}x+3=0$

 

Ta có $\Delta =0$

0.25

Phương trình có nghiệm kép ${{x}_{1}}={{x}_{2}}=\sqrt{3}$.

0.25

c) ${{x}^{4}}-9{{x}^{2}}=0$

 

Đặt $t={{x}^{2}},t\ge 0$, phương trình trở thành ${{t}^{2}}-9t=0$

Giải ra được $t=0$ (nhận); $t=9$ (nhận)

0.25

Khi $t=9$, ta có ${{x}^{2}}=9\Leftrightarrow x=\pm 3$.

Khi $t=0$, ta có ${{x}^{2}}=0\Leftrightarrow x=0$.

0.25

d)\( \left\{ \begin{align}   & x-y=3 \\  & 3x-2y=8 \\ \end{align} \right.\)

 

Tìm được $x=2$

0.25

Tìm được $y=-1$

Vậy hệ phương trình có nghiệm là $x=2;y=-1$.

 

0.25

3

 

2.0

 

a) Vẽ Parabol $\left( P \right):y={{x}^{2}}$

  Bảng giá trị giữa $x$ và $y$:

$x$

-2

-1

0

1

2

$y$

4

1 

0

1

4

 

0.5

Vẽ đúng đồ thị.

0.5

b) Cho phương trình: ${{x}^{2}}-\left( m-1 \right)x-m=0$ (1) (với $x$ là ẩn số, $m$ là tham số). Xác định các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}};\,\,{{x}_{2}}$ thoả mãn điều kiện: ${{x}_{1}}\left( 3-{{x}_{2}} \right)+20\ge 3\left( 3-{{x}_{2}} \right).$

 

Ta có $\Delta ={{\left( m-1 \right)}^{2}}+4m={{\left( m+1 \right)}^{2}}$

phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}};\,\,{{x}_{2}}\Leftrightarrow \Delta >0\Leftrightarrow m\ne -1$.

0.25

ta có:$\left\{ \begin{align}

  & {{x}_{1}}+{{x}_{2}}=m-1 \\

 & {{x}_{1}}.{{x}_{2}}=-m \\

\end{align} \right.$ .

0.25

Theo đề bài ta có: ${{x}_{1}}\left( 3-{{x}_{2}} \right)+20\ge 3\left( 3-{{x}_{2}} \right)$

$\Leftrightarrow 3\left( {{x}_{1}}+{{x}_{2}} \right)-\text{ }{{x}_{1}}{{x}_{2}}\ge -11\Leftrightarrow 3\left( m-1 \right)+m\ge -11\Leftrightarrow 4m\ge -8\Leftrightarrow m\ge -2.$

0.25

Vậy $m\ge -2\text{;}m\ne -1$ thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn ${{x}_{1}}\left( 3-{{x}_{2}} \right)+20\ge 3\left( 3-{{x}_{2}} \right)$.

0.25

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản