Lời giải đề 7 trang 1

 

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM

THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn thi: Toán

 

 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lười đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

D

C

D

B

B

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

 

Câu

Đáp án

Điểm

7.a

 

1,0

 

$\left\{ \begin{array}{l}
x + 2y = 5\\
3x - y = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + 2y = 5\\
6x - 2y = 2
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
7x = 7\\
x + 2y = 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 2
\end{array} \right.$

1,0

7.b

 

1,5

 

Phương trình hoành độ giao điểm ${{x}^{2}}-x-2=0$.

Giải phương trình tìm được ${{x}_{1}}=-1$; ${{x}_{2}}=2$. Ta xác định được điểm $A\left( -1;1 \right)$, $B\left( 2;4 \right)$.

(Chú ý: Nếu học sinh vẽ hình hai đồ thị hàm số và tìm ra giao điểm đúng thì cho điểm tối đa)

0,75

Do đó, hình chiếu của ${A}$, $B$ trên trục hoành lần lượt là $D\left( -1;0 \right)$, $C\left( 2;0 \right)$.

Khi đó , $ABCD$ là hình thang vuông tại $C$, $D$ có các đáy là $AD=1$, $BC=4$, đường cao $CD=3$.

Diện tích cần tìm là ${{S}_{ABCD}}=\frac{1}{2}\left( AD+BC \right)CD=\frac{1}{2}.5.3=\frac{15}{2}$ (đơn vị diện tích).

0,75

8

 

1,0

 

Gọi $x$ là số quyển vở của mỗi phần quà và $y$ là số phần quà dự tính ban đầu $\left( x,y\in {{\mathbb{N}}^{*}} \right)$.

Số quyển vở mà nhóm học sinh có là $x.y$ quyển vở.

Nếu mỗi phần quà giảm $2$ quyển thì các em sẽ có thêm $2$ phần quà nên $\left( x-2 \right)\left( y+2 \right)=xy$.

Nếu mỗi phần quà giảm $4$ quyển thì các em sẽ có thêm $5$ phần quà nên $\left( x-4 \right)\left( y+5 \right)=xy$.

0,5

Ta có hệ phương trình

 $\left\{ \begin{array}{l}
\left( {x - 2} \right)\left( {y + 2} \right) = xy\\
\left( {x - 4} \right)\left( {y + 5} \right) = xy
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x - y = 2\\
5x - 4y = 20
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
4x - 4y = 8\\
5x - 4y = 20
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 12\\
y = 10
\end{array} \right.$  (thỏa mãn).

Vậy có $10$ phần quà và mỗi phần quà có $12$ quyển vở.

0,5

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản