Lời giải đề 14-trang 2

4

 

0.5

1) Ta có: $\widehat{AEH}={{90}^{0}}$

0.25

$\widehat{ADH}={{90}^{0}}$

0.25

$\Rightarrow \widehat{AEH}+\widehat{ADH}={{180}^{0}}$nên tứ giác ADHE nội tiếp.

0.25

2) Tam giác ADB vuông tại D, có $\widehat{A}={{45}^{0}}$ nên $\widehat{ABD}={{45}^{0}}$

0.25

Tam giác EBH vuông tại E, có $\widehat{EBH}={{45}^{0}}$ nên $\Delta EBH$vuông cân tại E.

0.25

Suy ra: EB = EH

0.25

3) Tứ giác BEDC có E, D cùng nhìn BC dưới một góc vuông nên nội tiếp. Suy ra: $\widehat{EDB}=\widehat{ECB}$$\Rightarrow \widehat{ADE}=\widehat{ABC}$ (cùng phụ với góc vuông).

0.25

Suy ra: $\Delta ADE\sim \Delta ABC$

0.25

nên $\dfrac{DE}{BC}=\dfrac{AD}{AB}$

0.25

Mà tam giác ABD vuông cân tại D nên: $\frac{DE}{BC}=\frac{AD}{AB}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

0.25

4) Kẻ tiếp tuyến xAy tại A của đường tròn tâm I, ngoại tiếp $\Delta ABC$ Khi đó: $\widehat{xAB}=\widehat{ACB}$(góc giữa tiếp tuyến và dây và góc nội tiếp của (I) cùng chắn cung AB)

0.25

Mà $\widehat{AED}=\widehat{ACB}$(do $\Delta ADE\sim \Delta ABC$) nên $\widehat{xAB}=\widehat{AED}$

0.25

5

Suy ra: xAy//ED; mà  $AI\bot xAy$ $n\text{ }\!\!\hat{\mathrm{e}}\!\!\text{ }n:AI\bot ED$

0.25

 

Ta có: ${{\left( \dfrac{1}{a}+\frac{1}{b}+\dfrac{1}{c} \right)}^{2}}=\dfrac{1}{{{a}^{2}}}+\dfrac{1}{{{b}^{2}}}+\dfrac{1}{{{c}^{2}}}-2\left( \dfrac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\dfrac{1}{ac} \right)=\dfrac{1}{{{a}^{2}}}+\dfrac{1}{{{b}^{2}}}+\dfrac{1}{{{c}^{2}}}-2\left( \dfrac{a+b+c}{abc} \right)$

0.25

 

Với $a+b+c=0$thì ${{\left( \dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c} \right)}^{2}}=\dfrac{1}{{{a}^{2}}}+\dfrac{1}{{{b}^{2}}}+\dfrac{1}{{{c}^{2}}}$

0.25

 

Do đó:\(\begin{align}   & \sqrt{1+\dfrac{1}{{{1}^{2}}}+\dfrac{1}{{{2}^{2}}}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{{{2}^{2}}}+\dfrac{1}{{{3}^{2}}}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{{{3}^{2}}}+\dfrac{1}{{{4}^{2}}}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{{{4}^{2}}}+\dfrac{1}{{{5}^{2}}}}+...\sqrt{1+\dfrac{1}{{{n}^{2}}}+\dfrac{1}{{{\left( n+1 \right)}^{2}}}} \\  & =\left( 1+\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{2} \right)+\left( 1+\dfrac{1}{2}-\frac{1}{3} \right)+\left( 1+\frac{1}{3}-\frac{1}{4} \right)+\left( 1+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5} \right)+...\left( 1+\frac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1} \right) \\  & =n+1-\dfrac{1}{n+1} \\ \end{align}\)

0.25

 

 

Theo BĐT Cauchy suy ra:$Q=n+1+\dfrac{100}{n+1}\ge 20$

${{P}_{\min }}=20$, xảy ra khi và chỉ khi $n\text{ }=\text{ 9}$

0.25

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản