Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Bình Phước - Phần 1

Lời giải

Câu 1:

1. $M=6+5=11$ 

     $N = \sqrt 5  - 1\, - \sqrt 5 \, =  - 1$

2a. $P{\rm{ }} = 1 + \dfrac{{\sqrt x (\sqrt x  - 1)}}{{\sqrt x  - 1}} = 1 + \sqrt x $

b. $P > 3\,\,\, \Leftrightarrow \,\,\,1 + \sqrt x  > 3$ , $\Leftrightarrow x > 4\,\,\,$thỏa mãn. Vậy $x>4$  thì $P>3$ 

Câu 2:

1 a). Bảng giá trị

x

-2

-1

0

1

2

y = x2

4

1

0

1

4

 

x

0

2

y = - x + 2

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 b).Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d ):

$\begin{array}{l}
{\rm{  }}{{\rm{x}}^2}{\rm{  =   - x  +  2}} \Leftrightarrow {{\rm{x}}^{\rm{2}}}{\rm{ + x  -  2  =  0}}\\
 \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x - 1} \right) = 0
\end{array}$

$\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x =  - 2 \Rightarrow y = 4\\
x = 1 \Rightarrow y = 1
\end{array} \right.$

Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) là $( -2; 4), ( 1; 1)$

2.$\left\{ \begin{array}{l}
3x + y = 5\\
2x - y = 10
\end{array} \right.$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
5x = 15\\
y = 5 - 3x
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 3\\
y = 5 - 3.3
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 3\\
y =  - 4
\end{array} \right.$

Vậy nghiệm (x; y) của hệ là  (3 ; -4)

 

Câu 3

1. a)Thay $m=2$ ta có phương trình

${x^2}-{\rm{ }}4x{\rm{ }} + {\rm{ }}3{\rm{ }} = {\rm{ }}0 \Leftrightarrow $  $\left( {{\rm{ }}x{\rm{ }}-{\rm{ }}1{\rm{ }}} \right)\left( {{\rm{ }}x{\rm{ }}-{\rm{ }}3} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}0$ $ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 1\\
x = 3
\end{array} \right.$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S{\rm{ }} = {\rm{ }}\left\{ {1;3} \right\}$

2. b. $\Delta ' = {m^2} - 2m + 1 = {(m - 1)^2} \ge 0$ $ \Rightarrow $ Phương trình (1) luôn có hai nghiệm ${x_1},\;{x_2}$  với mọi m

Vì ${x_1}_,\;{x_2}$  là là hai nghiệm của phương trình (1) nên ta có:

$\begin{array}{l}
x_1^2 - 2m{x_1} + 3 = 4 - 2m\\
x_2^2 - 2m{x_2} - 2 =  - 1 - 2m
\end{array}$

Theo đề bài ta có $\left( {x_1^2 - 2m{x_1} + 3} \right)\left( {x_2^2 - 2m{x_2} - 2} \right) = 50$

 

$\begin{array}{l}
 \Rightarrow \left( {4 - 2m} \right)\left( { - 1 - 2m} \right) = 50\\
 \Leftrightarrow 4{m^2} - 6m - 54 = 0\\
 \Leftrightarrow \left( {m + 3} \right)\left( {2m - 9} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
m =  - 3\\
m = \frac{9}{2}
\end{array} \right.
\end{array}$

2. Gọi vận tốc xe thứ nhất là $x km/h ( x >10)$

   Thì vận tốc xe thứ hai là $x - 10 km/h$

   Thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B là $\dfrac{{50}}{x}$  h

   Thời gian xe thứ  hai  đi từ A đến B là $\dfrac{{50}}{{x - 10}}$ h

   Theo đề bài ta có phương trình $\dfrac{{50}}{{x - 10}} - \dfrac{{50}}{x} = \dfrac{1}{4}$

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản