Lời giải đề 14-trang 1

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1

1) $\sqrt{1+2\sqrt{x}}=3\Leftrightarrow 1+2\sqrt{x}=9$

 

0.25

                          \(\begin{align}   & \Leftrightarrow \sqrt{x}=4 \\  & \Leftrightarrow x=16 \\ \end{align}\)

 

0.25

2) Ta có: $43-2018+1975=0$

 

0.25

Do đó, phương trình có hai nghiệm: ${{x}_{1}}=1$, ${{x}_{2}}=\dfrac{1975}{43}$

 

0.25

3) Hàm số $y=\left( 5-4a \right){{x}^{2}}$ đồng biến với $x>0$ và nghịch biến với $x<0$ $\Leftrightarrow 5-4a>0$

0.25

$\Leftrightarrow a<\frac{5}{4}$

0.25

2

 

1) Vì x = 2  là nghiệm của phương trình nên:

${{2}^{2}}-2(m+1).2+{{m}^{2}}+2=0$

$\Leftrightarrow {{m}^{2}}-4m+2=0$

0.25

${{\Delta }^{'}}=2$

${{m}_{1}}=2+\sqrt{2};{{m}_{2}}=2-\sqrt{2}$

0.25

2) ${{\Delta }^{'}}={{\left( m+1 \right)}^{2}}-\left( {{m}^{2}}+2 \right)=2m-1$

0.25

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 

$2m-1>0\Leftrightarrow m>\frac{1}{2}$

0.25

Theo định lý Viet, ta có: \(\left\{ \begin{align}   & {{x}_{1}}+{{x}_{2}}=2(m+1)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1) \\  & {{x}_{1}}.{{x}_{2}}={{m}^{2}}+2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2) \\ \end{align} \right.\)

0.25

     \({{x}_{1}}^{2}+{{x}_{2}}^{2}={{\left( {{x}_{1}}+{{x}_{2}} \right)}^{2}}-2{{x}_{1}}{{x}_{2}}=4{{(m+1)}^{2}}-2({{m}^{2}}+2)=2{{m}^{2}}+8m\)

0.25

     \(\begin{align}   & {{x}_{1}}^{2}+{{x}_{2}}^{2}=10\Leftrightarrow 2{{m}^{2}}+8m=10 \\  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\Leftrightarrow {{m}^{2}}+4m-5=0 \\ \end{align}\)

0.25

                              \(\Leftrightarrow \left[ \begin{align}   & m=1 \\  & m=-5 \\ \end{align} \right.\)

0.25

Đối chiếu điều kiện suy ra với $m=1$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn ${{x}_{1}}^{2}+{{x}_{2}}^{2}=10$.

0.25

3

  1. ${d_3}$ cắt ${d_1}$ và ${d_2}$ cắt ${d_2}$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
    k + 1 \ne 1\\
    k + 1 \ne 0
    \end{array} \right.$ 

 $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
k \ne 0\\
k \ne  - 1
\end{array} \right.$ (1)

0.25

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng ${{d}_{1}}$ và ${{d}_{2}}$ là nghiệm của hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}
 - x + y = 2\\
y =  - 2
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - 4\\
y =  - 2
\end{array} \right.$$\left\{ \begin{array}{l}
 - x + y = 2\\
y =  - 2
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - 4\\
y =  - 2
\end{array} \right.$

0.25

Đường thẳng ${{d}_{3}}$ đi qua $A\left( -4;\,-2 \right)$ khi $-2=(k+1).(-4)+k$ suy ra $k=\dfrac{-2}{3}$(2)

0.25

Từ (1) và (2) suy ra với $k=\dfrac{-2}{3}$thì ba đường thẳng ${{d}_{1}}$,${{d}_{2}}$,${{d}_{3}}$đồng qui.

 

0.25

2) Điều kiện: $x\ge 0;\,\,x\ne 1$

 

0.25

$A=\dfrac{-\left( x+\sqrt{x}+1 \right)+x+2+\sqrt{x}\left( \sqrt{x}-1 \right)}{x\sqrt{x}-1}.\dfrac{5}{\sqrt{x}-1}$

0.25

      $=\dfrac{x-2\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}-1}.\dfrac{5}{\sqrt{x}-1}$

      $=\dfrac{3}{x+\sqrt{x}+1}$

0.25

        \(\begin{align}   & x+\sqrt{x}+1={{\left( \sqrt{x}+\dfrac{1}{2} \right)}^{2}}+\dfrac{3}{4}\ge \frac{5}{4} \\  & \Rightarrow \frac{5}{x+\sqrt{x}+1}\le 4 \\ \end{align}\)

A lớn nhất bằng 4 khi và chỉ khi $x=0$

0.25

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản