Lời giải chi tiết đề 3-trang 1

Câu 1. ( 2,25 điểm)

1. Phương trình $2{x^2} + 5x - 7 = 0$ có $a + b + c = 2 + 5 - 7 = 0 \Rightarrow {x_1} = 1;{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {x_2} = \frac{{ - 7}}{2}$

2. $\left\{ \begin{array}{l}
x + 3y = 5\\
5x - 2y = 8
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
2x + 6y = 10\\
x + 3y = 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
17x = 34\\
x + 3y = 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
2 + 3y = 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
y = 1
\end{array} \right.$ 

3. ${x^4} + 9{x^2} = 0 \Leftrightarrow {x^2}\left( {{x^2} + 9} \right) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (vì ${x^2} + 9 > 0{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \forall x$)

Câu 2. (2,25 điểm)

Cho hai hàm số $y=\frac{1}{4}{{x}^{2}}$ và $y=x-1$ có đồ thị lần lượt là (P) và (d)

1. Vẽ hai đồ thị (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ.

* $\left( P \right):y=\frac{1}{4}{{x}^{2}}$

x

$-3$

$-2$

$-1$

$0$

$1$

$2$

$3$

y

$\frac{9}{4}$

$1$

$\frac{1}{4}$

$0$

$\frac{1}{4}$

$1$

$\frac{9}{4}$

 

* $\left( d \right):y=x-1$

$x=0\Rightarrow y=-1\,\,\,\,\,\,\,\,A\left( 0;-1 \right)$

$x=1\Rightarrow y=0\,\,\,\,\,\,\,\,B\left( 1;0 \right)$

 2. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị (P) và (d).

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là: $\frac{1}{4}{{x}^{2}}=x-1\Leftrightarrow {{x}^{2}}=4x-4\Leftrightarrow {{x}^{2}}-4x+4=0\Leftrightarrow {{\left( x-2 \right)}^{2}}=0\Leftrightarrow x=2$

Thay $x=2$ vào $y=\frac{1}{4}{{x}^{2}}$     Ta được $y=\frac{1}{4}\cdot {{2}^{2}}=1$.

Vậy tọa độ giao điểm của hai đồ thị (P) và (d) là (2;1)

Câu 3. (1,75 điểm)

1. \(     \begin{align}        & S=\frac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}}-\frac{a-\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}}=\frac{{{\left( \sqrt{a} \right)}^{3}}-{{1}^{3}}}{a-\sqrt{a}}-\frac{a-\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}}=\frac{\left( \sqrt{a}-1 \right)\left( a+\sqrt{a}+1 \right)}{\sqrt{a}\left( \sqrt{a}-1 \right)}-\frac{a-\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}} \\       & =\frac{a+\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}}-\frac{a-\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}}=\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a}}=2 \\      \end{align} \)

2. Gọi vận tốc của xe máy là $x\left( km/h \right)$. ĐK $x>0$

Vận tốc của xe ô tô là $x+20\left( km/h \right)$.

Thời gian xe máy đi từ A đến B là: $\frac{60}{x}\left( h \right)$

Thời gian xe ô tô đi từ A đến B là: $\frac{60}{x+20}\left( h \right)$

Vì xe ô tô đến B sớm hơn xe máy là $30\text{ph }\!\!\acute{\mathrm{u}}\!\!\text{ t}=\frac{1}{2}\,h$ nên ta có PT
\(\begin{align}   & \frac{60}{x}-\frac{60}{x+20}=\frac{1}{2}\Rightarrow 120\left( x+20 \right)-120x=x\left( x+20 \right) \\  & \Rightarrow 120x+2400-120x={{x}^{2}}+20x\Rightarrow {{x}^{2}}+20x-2400=0 \\  & \Rightarrow {{x}^{2}}+20x-2400=0 \\  & \Delta '=100+2400=2500>0\Rightarrow \sqrt{\Delta '}=\sqrt{2500}=50 \\ \end{align}\)

Phương trình có hai nghiệm

${{x}_{1}}=-10+50=40$ (t/m đk)

${{x}_{2}}=-10-50=-60$ (không t/m đk)

Vậy vận tốc của xe máy là $40km/h$.

Vận tốc của xe ô tô là $40+20=60\left( km/h \right)$.

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản