Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Bình Phước - Phần 2

$\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow {x^2} - 10x - 2000 = 0\\
 \Leftrightarrow (x - 50)(x + 40) = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 50\,\,\,\,\,(N)\\
x =  - \,40\,\,\,\,(L)
\end{array} \right.
\end{array}$

Vậy vận tốc xe  thứ nhất là 50 km/h; vận tốc xe thứ hai là 40 km/h

Câu 4 

AH = $\sqrt {BH.CH}  = \sqrt {3,6.6,4}  = 4,8(cm)$

      Theo định lí Py-ta-go ta có $AB = \sqrt {B{C^2} - A{C^2}}  = \sqrt {{{10}^2} - {8^2}}  = 6(cm)$

$\Delta ABC\,\, \text{có }\,\,\,\widehat A = {90^0};\,\,AH \bot BC$

$ \Rightarrow A{B^2} = BH.BC \Rightarrow BH = \frac{{A{B^2}}}{{BC}} = \frac{{{6^2}}}{{10}} = 3,6(cm)$

CH = BC – BH = 10 – 3,6 = 6,4 ( cm)

Câu 5

Ta có $\widehat {OAM} = \widehat {OBM} = {90^O}\,$ (vì MA, MB là các tiếp tuyến của (O) $\Rightarrow \widehat {OAM} + \widehat {OBM} = {180^O}\,$

Xét $\Delta MBC\,$ và $\Delta MDB$   

$\left\{ \begin{array}{l}
{\rm{ }}\widehat {{\rm{BMD}}}\,chung\\
\widehat {MBC} = \widehat {MDB}\,( = \dfrac{1}{2}sd)
\end{array} \right.$

 

Suy ra  tứ giác MAOB nội tiếp. 

$\begin{array}{l}
 \Rightarrow \Delta {\rm{MBC }} \sim \Delta {\rm{MDB (g - g)}}\\
 \Rightarrow \dfrac{{MB}}{{MD}} = \dfrac{{MC}}{{MB}}\,\,\,\\
 \Rightarrow M{B^2} = MC.MD\,\,\,{\rm{   (1)}}
\end{array}$     

 

c. $\Delta {\rm{MOB}}\, \text{có} \widehat B = {90^0};BH \bot OM \Rightarrow M{B^2} = MH.MO{\rm{     (2)}}$     

Từ $(1)\& {(2)} \Rightarrow {\rm{MC}}{\rm{.MD  =  MH}}{\rm{.MO}}\,\,$


Xét $\Delta {\rm{MCH }}$ và $\Delta {\rm{MOD}}$

$\left\{ \begin{array}{l}
\widehat {DMO} {\rm{  chung}}\,\,\\
\dfrac{{MC}}{{MO}} = \dfrac{{MH}}{{MD}}\,\,\,(\text{với}{\rm{MD  =  MH}}{\rm{.MO)}}\,
\end{array} \right.$

 

$ \Rightarrow \Delta {\rm{MCH }} \sim \Delta {\rm{MOD}}\,\,{\rm{(c}}{\rm{.g}}{\rm{.c)}} \Rightarrow \widehat {{\rm{MHC}}} = \widehat {{\rm{ODM}}}{\rm{         (3)}}$

$ \Rightarrow $ tứ giác OHCD nội tiếp

$ \Rightarrow \widehat {OHD} = \widehat {OCD};\,\,\,\text{mà}\widehat {\,OCD} = \widehat {ODM}{\rm{  (}}\Delta OCD \text{cân} \Rightarrow \widehat {OHD} = \widehat {ODM}{\rm{   (4)}}$

Từ $(3)\, (4) \Rightarrow \widehat {MHC} = \widehat {OHD}\,\,do\,\widehat {MHC} + \widehat {CHB} = \widehat {OHD} + \widehat {DHB} = {90^0}$

$ \Rightarrow \widehat {CHB} = \widehat {DHB}$$ \Rightarrow $AB là phân giác của $\widehat {CHD}$

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản