Lời giải đề 19-trang 2

4

(2,0 điểm)

a.(1,0 điểm) Cho phương trình ${{x}^{2}}-2x+m-3=0\text{  }\left( 1 \right)$ với $m$ là tham số.

Giải phương trình (1) khi $m=0$;

Khi m = 0, (1) có dạng ${{x}^{2}}-2x-3=0$

0,25

$\Delta =16>0$. Khi đó (1) có 2 nghiệm phân biệt là

0,25

${{x}_{1}}=\dfrac{2+\sqrt{16}}{2}=3$;

${{x}_{2}}=\dfrac{2-\sqrt{16}}{2}=-1$

 

0,5

 

b.(1,0 điểm) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ thỏa mãn: $x_{1}^{2}+12=2{{x}_{2}}-{{x}_{1}}{{x}_{2}}.$

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $\Delta '>0\Leftrightarrow 4-m>0\Leftrightarrow m<4$

0,25

Với điều kiện trên, giả sử phương trình có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$, theo định lý Vi –étta có:\( \left\{ \begin{align}   & {{x}_{1}}+{{x}_{2}}=2\text{       }\left( 2 \right) \\  & {{x}_{1}}{{x}_{2}}=m-3\text{     }\left( 3 \right) \\ \end{align} \right.\)

0,25

Áp dụng tính được: \(\begin{align}   & x_{1}^{2}+12=2{{x}_{2}}-{{x}_{1}}{{x}_{2}}\Leftrightarrow x_{1}^{2}+{{x}_{1}}{{x}_{2}}-2{{x}_{2}}+12=0 \\  & \Leftrightarrow {{x}_{1}}\left( {{x}_{1}}+{{x}_{2}} \right)-2{{x}_{2}}+12=0\Leftrightarrow 2\left( {{x}_{1}}-{{x}_{2}} \right)=-12 \\  & \Leftrightarrow {{x}_{1}}-{{x}_{2}}=-6 \\ \end{align}\)

0,25

Kết hợp với (2),(3) ta có hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}
{x_1} + {x_2} = 2\\
{x_1}{x_2} = m - 3\\
{x_1} - {x_2} =  - 6
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_1} =  - 2\\
{x_2} = 4\\
m =  - 5
\end{array} \right.$

Kết hợp với điều kiện ta thấy $m=-5$ thỏa mãn yêu cầu đề bài.

0,25

5

(3,0 điểm)

Cho $\left( O \right)$ đường kính $AB=2R$, $C$ là trung điểm của $OA$ và dây $MN$ vuông góc với $OA$ tại $C$. Gọi $K$ là điểm tuỳ ý trên cung nhỏ $\overset\frown{BM}$ ($K$khác $B,M$), $H$ là giao điểm của $AK$ và $MN$.

            a) Chứng minh rằng $BCHK$ là tứ giác nội tiếp.

            b) Chứng minh $AH.AK=A{{M}^{2}}$

            c) Xác định vị trí của điểm $K$để $KM+KN+KB$ đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó.

a) (1,0 điểm) Chứng minh rằng $BCHK$ là tứ giác nội tiếp.

Ta có $\widehat{BKH}={{90}^{0}}$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O))

0,25

         $\widehat{HCB}={{90}^{0}}$ (giả thiết)

0,25

Tứ giác $BCHK$ có $\widehat{BKH}+\widehat{HCB}={{90}^{0}}+{{90}^{0}}={{180}^{0}}$ và hai góc này ở vị trí đối nhau.

0,25

Vậy $BCHK$ là tứ giác nội tiếp.

0,25

b.(1,0điểm) Chứng minh $AH.AK=A{{M}^{2}}$

Ta có $AB\bot MN\Rightarrow $ $\overset\frown{AM}=\overset\frown{AN}$ (tính chất đường kính vuông góc với dây cung) (1)

Xét (O) có : $\widehat{AMN}=$ $\dfrac{1}{2}$ sđ$\overset\frown{AN}$ (góc có đỉnh nằm trên đường tròn) (2)

0,25

$\widehat{AKM}=$ $\dfrac{1}{2}$ sđ$\overset\frown{AM}$ (góc có đỉnh nằm trên đường tròn)  (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra $\widehat{AMN}=\widehat{AKM}$ hay $\widehat{AMH}=\widehat{AKM}$

0,25

Xét $\Delta AHM$  và $\Delta AMK$ có

              $\widehat{AMH}=\widehat{AKM}$ (chứng minh trên)

              $\widehat{A}$ chung

$\Rightarrow $ $\Delta AHM$$\backsim $$\Delta AMK$(g – g)

0,25

$\Rightarrow \dfrac{AH}{AM}=\dfrac{AM}{AK}$

$\Rightarrow AH.AK=A{{M}^{2}}$

0,25

c) (1,0 điểm) Xác định vị trí của điểm $K$ để $KM+KN+KB$ đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó.

 

Ta có : $\widehat{AMB}={{90}^{0}}$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O))$\Rightarrow $ $\Delta AMB$  vuông tại M có đường cao MC ; $AC=\dfrac{R}{2};BC=\dfrac{3R}{4}$, AB = 2R\(\Rightarrow \left\{ \begin{align}   & M{{C}^{2}}=AC.CB=\dfrac{3{{R}^{2}}}{4} \\  & M{{B}^{2}}=BA.BC=3{{R}^{2}} \\ \end{align} \right.\)  \(\Rightarrow \left\{ \begin{align}   & \text{MC=}\dfrac{R\sqrt{3}}{2} \\  & MB=R\sqrt{3} \\ \end{align} \right.\)

$MN=2MC=R\sqrt{3}$ $\Rightarrow MN=MB=R\sqrt{3}$ (1)

Mặt khác: AB là đường trung trực của MN (tính chất đường kính vuông góc dây cung)

$\Rightarrow BM=BN$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra tam giác BMN đều

0,25

Trên đoạn KN lấy điểm P sao cho KP = KB suy ra tam giác KBP cân tại K.

$\widehat{PKB}=\widehat{MNB}={{60}^{0}}$ $\Rightarrow $ tam giác KBP đều$\Rightarrow $ $BP=BK$

0,25

Ta có : $\widehat{NBP}=\widehat{KBM}(=\widehat{NBK}-{{60}^{0}})$

Dễ dàng chứng minh được: $\Delta BPN=\Delta BKM\left( c.g.c \right)$

$\Rightarrow NP=MK$

$\Rightarrow $$KM+KN+KB$$=2KN$

0,25

Do đó$KM+KN+KB$ lớn nhất $\Leftrightarrow $ KN lớn nhất

$\Leftrightarrow $ KN là đường kính của (O)

$\Leftrightarrow $ K là điểm chính giữa của cung MB.

Khi đó $KM+KN+KB$ đạt giá trị lớn nhất bằng 4R.

Chú ý:

Nếu thí sinh giải bài toán bằng cách áp dụng định lý Ptoleme vào tứ giác BKMN để có:  $KM.BN+KB.MN=KN.BM$ (mà không chứng minh định lý) thì cho 0,5 điểm toàn bài.

0,25

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản