trang 3

Câu 17: Đáp án B

Vì ABCD là hình vuông $\Rightarrow AB\bot AD\left( 1 \right)$

Ta có $\left\{ \begin{array}{l}
\left( {SAB} \right) \bot \left( {ABCD} \right)\\
\left( {SAC} \right) \bot \left( {ABCD} \right)
\end{array} \right. \Rightarrow SA \bot \left( {ABCD} \right) \Rightarrow SA \bot AB\left( 2 \right)$

Từ (1), (2) suy ra $AB\bot \left( SAD \right)$ $\Rightarrow \widehat{SB;\left( SAD \right)}=\widehat{\left( SB;SA \right)}=\widehat{BSA}$

Tam giác SAB vuông tại A, có $cos\widehat{BSA}=\dfrac{SA}{SB}=\dfrac{SA}{\sqrt{S{{A}^{2}}+A{{B}^{2}}}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

Câu 18: Đáp án A

ĐK: $m\ne 2x.$ Ta có: $y=\dfrac{mx-2}{m-2x}\Rightarrow y'=\dfrac{{{m}^{2}}-4}{{{\left( m-2x \right)}^{2}}}$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $\left( {\frac{1}{2}; + \infty } \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m \ne 2x\\
\frac{{{m^2} - 4}}{{{{\left( {m - 2x} \right)}^2}}} < 0
\end{array} \right.\left( {\forall x > \frac{1}{2}} \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m \le 1\\
 - 2 < m < 2
\end{array} \right.$

$\Leftrightarrow -2<m\le 1$

Câu 19: Đáp án D

Câu 20: Đáp án A

Ta có $z=\dfrac{\left( 5-i \right)\left( 1+i \right)+i-1}{\left( 1-i \right)\left( 2+i \right)}=1+2i\Rightarrow \text{w}=8i\Rightarrow \left| \text{w} \right|=8$

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản