đề 7 trang 1

Câu 1: Đáp án A

Số tập con có 5 phần tử của M là$C_{30}^{5}.$

Câu 2: Đáp án C

Ta có $\int\limits_{a}^{b}{f\left( x \right)g\left( x \right)}dx\ne \int\limits_{a}^{b}{f\left( x \right)}dx.\int\limits_{a}^{b}{g\left( x \right)}dx$nên đáp án C sai.

Câu 3: Đáp án B

Ta có $\int\limits_{0}^{4}{\left( 3x-3 \right)dx}=\dfrac{1}{3}\int\limits_{0}^{4}{f\left( 3x-3 \right)d}\left( 3x-3 \right)=\dfrac{1}{3}\int\limits_{0}^{9}{f\left( x \right)dx=\dfrac{1}{3}.9=3.}$

Câu 4: Đáp án C

Phương trình mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$ là $-x+y+3\text{z}=0$.

Câu 5: Đáp án A

Do đường thẳng song song với d nên có cùng vectơ chỉ phương với d là $\left( 3;-4;7 \right).$

Câu 6: Đáp án A

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x=2$ và $x=-2$, tiềm cận ngang là $y=0$.

Câu 7: Đáp án D

Bán kính của hình nón là $r=\dfrac{a\sqrt{2}}{2},$chiều cao là $h=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}\Rightarrow V=\dfrac{1}{3}\pi {{r}^{2}}h=\dfrac{\pi {{a}^{3}}\sqrt{2}}{12}.$

Câu 8: Đáp án D

Ta có $SD\cap \left( ABCD \right)=\left\{ D \right\}$ và $SA\bot \left( ABCD \right)=\left( \overset\frown{SD,\left( ABCD \right)} \right)=\left( \overset\frown{SD,\left( AD \right)} \right)=\overset\frown{SDA}=60{}^\circ $

Ta có  $\tan \overset\frown{SDA}=\dfrac{SA}{AD}\Rightarrow SA=AD\tan \overset\frown{SDA}=2a\sqrt{3}\Rightarrow {{V}_{S.ABCD}}=\dfrac{1}{3}SA.{{S}_{ABCD}}=\dfrac{1}{3}.2a.\sqrt{3}.2{{a}^{2}}=\dfrac{4{{a}^{3}}}{\sqrt{3}}.$

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản