Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

1. Ôn tập về đo độ dài

Bảng đơn vị đo độ dài

Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(10\) lần, tức là:

- Đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{{10}}\) đơn vị lớn tiếp liền.

2. Ôn tập về đơn vị đo khối lượng

Bảng đơn vị đo khối lượng

Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(10\) lần, tức là:

- Đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{{10}}\) đơn vị lớn tiếp liền.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản