Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) \(23,8:10\)                                       b) \(47,5:100\)

Cách giải:

Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho \(10\,,\,\,100\,,\,\,1000\,,\,\,...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt  sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Nhận xét: Khi chia một số thập phân cho \(10;\,\,100;\,\,1000;...\) ta được kết quả bằng với việc nhân số thập phân đó với \(0,1;\,\,0,01;\,\,0,001;...\)

Ví dụ 2: Tính nhẩm

$\begin{array}{l}17,45:10 \quad \quad  \quad  \quad  \quad  \quad \quad  \quad  \quad  \quad &24,9:10\\423,8:100 \quad \quad  \quad  \quad  \quad &7663,14:1000  \end{array}$

Cách giải:

$\begin{array}{l}17,45:10 = 1,75 \quad \quad  \quad  \quad  \quad  \quad  \quad & 24,9:10 = 2,49\\423,8:100 = 4,23 \quad \quad  \quad  \quad  \quad  & 7663,14:1000 = 7,66314\end{array}$

Chú ý: Khi dời dấu phẩy sang trái mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó bấy nhiêu chữ số \(0\).

Ví dụ: \(0,15:10 = 0,015;\,\,\,\,\,\,\,\quad \quad  \quad 2,78:100 = 0,0278;\)

          \(45,3:10000 = 0,00453\). 

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản