Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích

1.  Ôn tập đo diện tích

Bảng đơn vị đo diện tích

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha).

Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(100\) lần, tức là:

- Đơn vị lớn gấp \(100\) lần đơn vị bé tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{{100}}\) đơn vị lớn tiếp liền.

2. Ôn tập đo thể tích

Nhận xét: Trong các đơn vị đo thể tích, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau \(1000\) lần, tức là:

- Đơn vị lớn gấp \(1000\) lần đơn vị bé tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng \(\dfrac{1}{{1000}}\) đơn vị lớn tiếp liền.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản