Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Quy tắc: Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số \(0\).

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính

a) \(9:4,5\)                                              b) \(4:1,25\)

Cách giải

a) Ta đặt tính rồi làm như sau:

Vậy \(9:4,5 = 2\).

b) Ta đặt tính rồi làm như sau:

 

Vậy \(4:1,25 = 3,2\).

2. Chia một số tự nhiên cho 0,1; 0,01; 0,001; …

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) \(7:0,1\)                                           b) \(3:0,01\)

Cách giải

Quy tắc: Muốn chia một số tự nhiên cho \(0,1;\,\,0,01;\,\,0,001;...\) ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó một, hai, ba, … chữ số \(0\).

Ví dụ: Tính nhẩm:

\(\begin{array}{l}a)\,\,5:0,1 \quad \quad \quad \quad \quad  \quad \quad \quad  & c)\,28:0,001\\b)\,\,123:0,01 \quad \quad \quad \quad  &d)\,54:0,0001\end{array}\)

Cách giải:

\(\begin{array}{l}a)\,\,5:0,1 = 50 \quad \quad \quad \quad \quad & c)\,28:0,001 = 28000\\b)\,\,123:0,01 = 12300 \quad \quad \quad \quad & d)\,54:0,0001 = 540000\end{array}\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản