Ước và bội

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Ước và bội

Ví dụ : $18 \vdots 6 \Rightarrow 18$ là bội của $6.$ Còn $6$ được gọi là ước của $18.$

2. Cách tìm bội

Ví dụ : $B\left( 6 \right) = \left\{ {0;6;12;18;...} \right\}$

3. Cách tìm ước

Ví dụ : Ư$\left( {16} \right) = \left\{ {16;8;4;2;1} \right\}$

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tìm và viết tập hợp các ước, tập hợp các bội của một số cho trước

Phương pháp:

 -  Để tìm ước của một số, ta chia số đó lần lượt cho 1, 2, 3…

 -  Để tìm bội của một số khác 0, ta nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, 3…

Dạng 2: Viết tất cả các số là bội hoặc ước của một số cho trước và thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp:

 Tìm trong các số thỏa mãn điều kiện cho trước những số là bội hoặc ước của số đã cho.

Dạng 3: Bài toán đưa về việc tìm ước hoặc bội của một số cho trước

Phương pháp:

+ Phân tích đề bài chuyển bài toán về việc tìm ước hoặc bội của một số cho trước.

+ Áp dụng cách tìm ước hoặc bội của một số cho trước.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản