Trung điểm của đoạn thẳng

1. Các kiến thức cần nhớ

Trung điểm của đoạn thẳng

Tóm tắt: \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)$ \Leftrightarrow $${\rm{MA  =  MB}}$ và \(M\) nằm giữa hai điểm \(A;B.\)

hoặc \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)$ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}AM + MB = AB\\{\rm{MA  =  MB}}\end{array} \right.$

hoặc \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)  $ \Leftrightarrow {\rm{AM  =  BM  = }}\dfrac{1}{2}AB$

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận biết một điểm là trung điểm của đoạn thẳng

Phương pháp:

Nếu \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\) đồng thời \(MA = MB\) thì \(M\) là trung điểm của \(AB.\)

Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng

Phương pháp:

Ta sử dụng: Nếu \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) $ \Leftrightarrow {\rm{AM  =  BM  = }}\dfrac{1}{2}AB$

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản