Tính chất chia hết của một tổng

I. Các kiến thức cần nhớ

Tính chất chia hết của một tổng

Ví dụ: Ta có \(6 \vdots \, 3;\,9 \vdots \, 3;\,15 \vdots \, 3\, \Rightarrow 6 + 9 + 15 = 30 \vdots \, 3\);\(10 \vdots \, 5;\,15 \vdots \, 5;\,12\not  {\vdots} \, 5 \)\(\Rightarrow 10 + 15 + 12 = 37\not{\vdots} \, 5\)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Xét tính chia  hết của một tổng hoặc một hiệu

Phương pháp:

 Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 về sự chia hết của một tổng, một hiệu.

Dạng 2:  Tìm điều kiện của một số hạng để tổng hoặc hiệu chia hết cho một số nào đó

Phương pháp:

 Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 để tìm điều kiện của số hạng chưa biết.

Dạng 3: Xét tính chia hết của một tích

Phương pháp:

 Áp dụng tính chất: Nếu trong một tích các số tự nhiên có một thừa số chia hết cho một số nào đó thì tích cũng chia hết cho số đó.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Bài tập
Mục lục Trang chủ Tài khoản