Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1: Tổng của hai số là \(96\). Tỉ số của hai số đó là \(\dfrac{3}{5}\). Tìm hai số đó.

                                             Bài giải:

Ta có sơ đồ:  

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                        \(3 + 5 = 8\) (phần)

Số bé là:

                        \(96:8 \times 3 = 36\)

Số lớn là:

                        \(96 - 36 = 60\)

                                               Đáp số: Số bé: \(36\) ;

                                                           Số lớn: \(60\).

Bài toán 2: Minh và Khôi có \(25\) quyển vở. Số vở của Minh bằng \(\dfrac{2}{3}\) số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

                                             Bài giải:

Ta có sơ đồ:  

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                        \(2 + 3 = 5\) (phần)

Số vở của Minh là:

                        \(25:5 \times 2 = 10\) (quyển)

Số vở của Khôi là:

                        \(25 - 10 = 15\) (quyển)

                                                Đáp số: Minh: \(10\) quyển vở;

                                                            Khôi: \(15\) quyển vở.

Phương pháp giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số:

Để giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số ta có thể làm như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó.

Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

            Số lớn = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) \( \times \) số phần của số lớn;

            Số bé = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) \( \times \) số phần của số bé.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản