Tia phân giác của một góc

1. Các kiến thức cần nhớ

Tia phân giác của một góc

Từ định nghĩa ta suy ra

+ Tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ $ \Leftrightarrow \widehat {xOz} = \widehat {zOy}$ và tia $Oz$ nằm giữa hai tia $Ox;Oy.$

Hoặc Tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat {xOz} + \widehat {zOy} = \widehat {xOy}\\\widehat {xOz} = \widehat {zOy}\end{array} \right.$

Hoặc Tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ $ \Leftrightarrow \widehat {xOz} = \widehat {zOy} = \dfrac{1}{2}\widehat {xOy}.$

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính số đo góc

Phương pháp:

Ta sử dụng

Nếu tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ thì $\widehat {xOz} = \widehat {zOy} = \dfrac{1}{2}\widehat {xOy}$.

Dạng 2: Chứng tỏ một tia là tia phân giác của một góc

Phương pháp:

Để chứng tỏ tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ ta cần hai điều kiện:

+ Tia $Oz$ nằm giữa hai tia $Ox;Oy$

+ $\widehat {xOz} = \widehat {zOy}$

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản