Giáo án hình học lớp 9 tiết 49:   LUYỆN TẬP

 

Ngày soạn:………………

Ngày dạy:………………..

Tiết 49:    LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, HS cần:

1.Kiến thức

- Vận dụng được tính chất của tứ giác nội tiếp để chứng minh, làm được các bài tập dạng cơ bản có liên quan.

- Chứng minh được một tứ giác nội tiếp đường tròn.

2.Kỹ năng

  • Thành thạo kĩ năng vẽ hình và trình bày bài toán hình.
  • Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.

3.Thái độ

-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán,   - Năng lực giải quyết vấn đề,

- Năng lực hợp tác.     - Năng lực ngôn ngữ.

- Năng lực giao tiếp.   - Năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. Chuẩn bị:

- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.

-  Hs: Thước, compa, thước đo góc

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

2.Kiểm tra bài cũ : (Kết hợp trong bài)

3.Bài mới :

Hoạt động của Gv

Hoạt động của Hs

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1 : Chữa bài tập về nhà (10 phút)

- Mục tiêu: HS phát biểu lại tính chất tứ giác nội tiếp, vận dụng được kiến thức làm bài 56.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn.

? Phát biểu tính chất tứ giác nội tiếp?

 

Gv gọi 1 Hs chữa bài 56 SGK

 

 

Gv yêu cầu lớp phó học tập báo cáo tình hình làm btvn

(kiểm tra nhanh 1 số vở của 1 số Hs)

 

 

 

 

Gv gọi hs nhận xét bài trên bảng

 

 

 

 

 

Gv đánh giá ý thức học và làm bài về nhà của Hs và cho điểm

 

Hs đứng tại chỗ phát biểu

 

1 hs lên bảng chữa bài

 

 

 

Lớp phó học tập báo cáo tình hình làm btvn

 

Cả lớp lấy vở bài tập về nhà ra xem lại bài đã làm và quan sát bài trên bảng

 

Hs nhận xét

 

 

 

 

 

 

Hs chú ý lắng nghe và rút kinh nghiệm

Bài 56

 

 

Ta có ${{\hat{B}}_{1}}={{\hat{C}}_{1}}+{{40}^{o}}$ (t/c góc ngoài    D BCE)

${{\hat{D}}_{1}}={{\hat{C}}_{2}}+{{20}^{o}}$ (t/c góc ngoài D CDF)

$\Rightarrow {{\hat{B}}_{1}}+{{\hat{D}}_{1}}={{\hat{C}}_{1}}+{{\hat{C}}_{2}}+{{60}^{o}}$

mà    ${{\hat{C}}_{1}}={{\hat{C}}_{2}}$ (đđ)

        ${{\hat{B}}_{1}}+{{\widehat{D}}_{1}}={{180}^{0}}$

$\Rightarrow 2{{\hat{C}}_{1}}+{{60}^{o}}={{180}^{o}}\Rightarrow {{\hat{C}}_{1}}={{60}^{o}}$

mà ${{\hat{B}}_{1}}={{\hat{C}}_{1}}+{{40}^{o}}$ Þ ${{\hat{B}}_{1}}={{100}^{o}}$

${{\hat{B}}_{1}}+{{\widehat{D}}_{1}}={{180}^{0}}$$\Rightarrow {{\hat{D}}_{1}}={{80}^{o}}$

${{\hat{C}}_{1}}+{{\hat{C}}_{3}}={{180}^{o}}\Rightarrow {{\hat{C}}_{3}}={{120}^{o}}$

${{\hat{C}}_{3}}+\hat{A}={{180}^{o}}$$\Rightarrow \hat{A}={{60}^{o}}$

Hoạt động 2 : Luyện tập (33 phút)

- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập chứng minh đoạn thẳng, góc bằng nhau, chứng minh 2 đoạn thẳng song song.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn.

 

Gv yêu cầu Hs đọc bài 59 SGK

- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi  hs lên bảng vẽ hình

- Gv gọi Hs  nhận xét.

 

- Gv HD Hs lập sơ đồ phân tích chứng minh AD = AP

 

- Gv nhận xét, bổ sung nếu cần.

 Gọi 1 Hs lên bảng làm  bài

Cả lớp làm vào vở

 

 

 

 

 

 

 

Gọi Hs nhận xét

 

Gv gợi ý hs chứng minh

QR // ST

Cho Hs HĐN đôi làm bài, cho 1 nhóm làm vào bảng phụ

Yêu cầu Hs chấm chéo

Gv đánh giá và cho điểm$\Uparrow $

 

Gv chốt kiến thức

 

 

 

Gv yêu cầu Hs đọc bài 60 SGK

 

- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi  hs lên bảng vẽ hình

 

- Gv gọi Hs  nhận xét.

 

- Gv HD Hs lập sơ đồ phân tích chứng minh QR // ST

Gọi 1 Hs lên bảng làm  bài

(Cả lớp làm vào vở)

 

Gv gọi hs khác nhận xét

Gv đánh giá và chữa đúng$\Uparrow $

Gv chốt kiến thức

 

Hs đọc bài

- Nghiên cứu hình đè bài và 1 Hs lên bảng vẽ hình

Hs nhận xét

- Theo dõi, lập sơ đồ phân tích.

AD = AP

$\Uparrow $

$\Delta $ADP cân tại A

$\Uparrow $

$\widehat{D}={{\widehat{P}}_{1}}$

$\Uparrow $

$\widehat{B}={{\widehat{P}}_{1}}$

$\Uparrow $

$\widehat{B}=\widehat{D}$

-  hs lên bảng  làm bài.

- hs dưới lớp làm vào vở

- Nhận xét.

Hs HĐN theo yêu cầu.

 

Hs nhận xét chéo

 

Hs chú ý lắng nghe, rút kinh nghiệm

 

 

 

 

 

 

- Theo dõi, lập sơ đồ phân tích.

QR // ST

$\Uparrow $

${{\widehat{R}}_{1}}={{\widehat{S}}_{1}}$

$\Uparrow $

${{\widehat{E}}_{1}}={{\widehat{K}}_{1}}$và ${{\widehat{K}}_{1}}={{\widehat{S}}_{1}}$

$\Uparrow $

${{\widehat{R}}_{1}}={{\widehat{E}}_{1}}$

 

- 1 hs lên bảng làm bài.

- hs dưới lớp làm vào vở

- Nhận xét.

Hs chú ý lắng nghe và ghi bài

Dạng 1: Chứng minh đoạn thẳng (góc) bằng nhau  (19 phút)

Bài 59

a) Ta có $\widehat{B}=\widehat{D}$( T/c hbh)

     $\widehat{B}+{{\widehat{P}}_{2}}$= 1800 ( vì ABCP là tứ giác nội tiếp)

mà ${{\widehat{P}}_{1}}+{{\widehat{P}}_{2}}$= 1800 ( hai góc kề bù) $\Rightarrow $ $\widehat{B}=\widehat{D}={{\widehat{P}}_{1}}$

$\Rightarrow $ $\Delta $APD cân tại A

$\Rightarrow $ AD = AP

 

 

b) Vì AB // CP

$\Rightarrow $ tg ABCP là hình thang       (1)

mà ${{\widehat{A}}_{1}}={{\widehat{P}}_{1}}$ (2 góc SLT)

      $\widehat{B}={{\widehat{P}}_{1}}$( cmt)

$\Rightarrow $ $\widehat{B}={{\widehat{A}}_{1}}$                                (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow $ ABCP là hình thang cân.

 

Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng song song (14 phút)

Bài 60

Ta có ${{\widehat{R}}_{1}}+{{\widehat{R}}_{2}}$= 1800 ( hai góc kề bù)

mà ${{\widehat{E}}_{1}}+{{\widehat{R}}_{2}}$= 1800 (T/c tg nội tiếp) $\Rightarrow $ ${{\widehat{R}}_{1}}={{\widehat{E}}_{1}}$                   (1)

Tương tự, ta có

  ${{\widehat{E}}_{1}}={{\widehat{K}}_{1}}$                              (2)

  ${{\widehat{K}}_{1}}={{\widehat{S}}_{1}}$                               (3)

Từ (1), (2), (3) $\Rightarrow $ ${{\widehat{R}}_{1}}={{\widehat{S}}_{1}}$

Mà chúng ở vị trí SLT

$\Rightarrow $ QR // ST.

Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng (2 phút)

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề, ngôn ngữ.

GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà.

Học sinh ghi vào vở để thực hiện.

Bài cũ

  • Xem lại các bài đã chữa.
  • Làm bài 42 sbt.

Bài mới

  • Đọc trước và tìm hiểu trước: các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp đtròn.
Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản