Đề KSCL Lương Thế Vinh Hà Nội năm 2017-2018

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

Năm học 2017-2018

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Môn Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm: (2 điểm) Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Tập hợp số tự nhiên n thỏa mãn 0 : n = 0

A. $\varnothing $                                B. $N$                                    C. ${{N}^{*}}$                                D. Đáp án khác

Câu 2: Cho hình vẽ

 

A. A và C nằm cùng phía so với điểm B                    B. Tia AB và tia AC đối nhau

C. Tia BA và tia BC trùng nhau                                 D. Tia CA và tia CB trùng nhau

Câu 3: Cho ba đường thẳng đồng quy tại điểm O. Khi đó hình tạo thành có tất cả bao nhiêu tia chung gốc O?

A. 3                             B. 6                             C. 9                             D. Đáp án khác

Câu 4:Số nào dưới đây là bình phương cuẩ một số tự nhiên:

A. $A=7+{{2}^{0}}$            B. $B={{1}^{2}}+{{2}^{2}}$        C. $C={{4}^{2}}:{{2}^{2}}{{.2}^{1}}$       D. $D={{1}^{3}}+{{2}^{3}}+{{3}^{3}}$

Phần II. Bài tập tự luận (8 điểm)

Bài 1(1,5 điểm). a) Viết tập hợp E các chữ cái trong từ “THÀNH PHỐ HÀ NỘI”.

b) Viết tập hợp $A=\left\{ x\in {{N}^{*}}\left| 13<4x<21 \right. \right\}$ bằng cách liệt kê phần tử và liệt kê các tập con của tập A.

c) Cho hai tập hợp $A=\left\{ 3;9 \right\}\,\,;\,\,B=\left\{ 2;6 \right\}$. Viết tập C gồm các phần tử x thỏa mãn $x=a.b$ trong đó $a\in A\,\,;\,\,b\in B$ .

Bài 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $\,\left[ {{7.3}^{2}}-242:6+{{\left( 9-7 \right)}^{2}} \right]:{{3}^{1}}$                                 b) $32.27+73.33+99.67$

c) $A=1+2-3-4+5+6-7-8+9+...+402-403-404+405+406$

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $164-4\left( 35-x \right)={{10}^{2}}$                                          b) ${{3}^{2}}{{.2}^{x}}-{{5}^{31}}:{{5}^{29}}={{3.2}^{2}}-{{2017}^{0}}$

c) $3x+\left( x+1 \right)+\left( x+3 \right)+\left( x+5 \right)...+\left( x+99 \right)=2765$

Bài 4: (3 điểm) Vẽ trên cùng một hình theo yêu cầu

a) Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy. Vẽ điểm A sao cho tia Ox và tia OA trùng nhau và điểm B  sao cho tia OB và tia Ox đối nhau. Hỏi trong ba điểm A,O,B điểm nào nằm giữa? Vì sao?

b) Vẽ điểm C sao cho A và B nằm khác phía so với điểm C. Vẽ điểm D nằm giữa B và C. Kể tên các tia trùng nhau gốc A, các cặp tia đối nhau gốc B.

c) Trong ba điểm O,C,D có thể khẳng định điểm nào nằm giữa? Vì sao?

Bài 5:(0,5 điểm) Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn ${{35}^{x}}+9={{2.5}^{y}}$

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản