Đề 4: đề thi vào lớp 10 chuyên Tỉnh Nam Định năm 2016-2017

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Năm học: 2016 - 2017

Môn: TOÁN (chuyên)

Thời gian làm bài: 150 phút.

(Đề thi gồm: 01 trang)

 

Câu 1 (2,0 điểm).

 

a) Đơn giản biểu thức   $\sqrt{x+2+2\sqrt{x+1}}-\sqrt{x+2-2\sqrt{x+1}}$  với $x>0.$

b) Cho $a,b,c$ là các số thực thỏa mãn các điều kiện   $a+b+c=6$; $\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{b+c}+\dfrac{1}{c+a}=\dfrac{47}{60}.$

Tính giá trị của biểu thức   $\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}+\dfrac{c}{a+b}.$

Câu 2 (2,0 điểm).

a) Giải phương trình   $\sqrt{2{{x}^{2}}+3x+1}+\sqrt{1-3x}=2\sqrt{{{x}^{2}}+1}.$

b) Giải hệ phương trình   $\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} + 3{y^2} - 3x - 1 = 0\\
{x^2} - {y^2} - x - 4y + 5 = 0.
\end{array} \right.$

Câu 3 (3,0 điểm).

Cho tam giác $ABC$ có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn $\left( O \right).$ Các đường cao $AK,BM,CN$ của tam giác $ABC$ cắt nhau tại $H.$

a) Chứng minh $\widehat{NKH}=\widehat{MKH}.$

b) Đường thẳng $MN$ cắt đường tròn $\left( O \right)$ tại hai điểm $I,J.$ Chứng minh $AO$ đi qua trung điểm của $IJ.$

c) Gọi $P$ là trung điểm của $BC,$ diện tích tứ giác $AMHN$ là $S.$ Chứng minh  $2.O{{P}^{2}}>S.$

Câu 4 (1,5 điểm).

a)  Chứng minh rằng tồn tại vô hạn bộ ba số nguyên $\left( x,y,z \right)$ thỏa mãn $xyz\ne 0$ và ${{x}^{5}}+8{{y}^{3}}+7{{\text{z}}^{2}}=0.$

b) Tìm tất cả các số nguyên không âm $a,b,c$ thỏa mãn ${{\left( a-b \right)}^{2}}+{{\left( b-c \right)}^{2}}+{{\left( c-a \right)}^{2}}=6abc$ và ${{a}^{3}}+{{b}^{3}}+{{c}^{3}}+1$ chia hết cho $a+b+c+1.$

Câu 5 (1,5 điểm).

a) Cho $x,y,z$ là các số thực thỏa mãn $\left( x-y \right)\left( x-z \right)=1;\,\,y\ne z.$ Chứng minh                 

                                          $\dfrac{1}{{{\left( x-y \right)}^{2}}}+\dfrac{1}{{{\left( y-z \right)}^{2}}}+\dfrac{1}{{{\left( z-x \right)}^{2}}}\ge 4.$

b) Trên bảng ban đầu ghi số 2 và số 4. Ta thực hiện cách viết thêm các số lên bảng như sau: nếu trên bảng đã có hai số, giả sử là $a,b\,;\,\,a\ne b$, ta viết thêm lên bảng số có giá trị là $a+b+ab.$ Hỏi với cách thực hiện như vậy, trên bảng có thể xuất hiện số $2016$ được hay không? Giải thích.

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản