Bài 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN

4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN

4.1. Phương pháp đổi biến

4.1.1. Phương pháp đổi biến số dạng 1

4.1.1.1. Định lí

Nếu     1) Hàm $x=u(t)$ có đạo hàm liên tục trên $\left[ \alpha ;\,\,\beta  \right]$

             2) Hàm hợp $f(u(t))$ được xác định trên $\left[ \alpha ;\,\,\beta  \right]$,

             3) $u(\alpha )=a,\,\,u(\beta )=b$

Khi đó: $I=\int\limits_{a}^{b}{f(x)dx}=\int\limits_{\alpha }^{\beta }{f(u(t)){{u}^{'}}(t)dt}$.

4.1.1.2. Phương pháp chung

 • Bước 1: Đặt $x=u\left( t \right)$
 • Bước 2: Tính vi phân hai vế :    $x=u(t)\Rightarrow dx=u'(t)dt$ 

      Đổi cận:   $\left| \begin{array}{l}
x = b\\
x = a
\end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l}
t = \beta \\
t = \alpha 
\end{array} \right.$

 • Bước 3: Chuyển tích phân đã cho sang tích phân theo biến t    

    Vậy: $I=\int\limits_{a}^{b}{f(x)}dx=\int\limits_{\alpha }^{\beta }{f\left[ u(t) \right]u'(t)dt}=\int\limits_{\alpha }^{\beta }{g(t)dt}$ $ = G(t)\left| \begin{array}{l}
\beta \\
\alpha 
\end{array} \right. = G(\beta ) - G(\alpha )$

4.1.2. Phương pháp đổi biến dạng 2

4.1.2.1. Định lí

Nếu hàm số $u=u(x)$đơn điệu và có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[ a;b \right]$ sao cho  $f(x)dx=g\left( u(x) \right)u'(x)dx=g(u)du$ thì: $I=\int\limits_{a}^{b}{f(x)dx}=\int\limits_{u(a)}^{u(b)}{g(u)du}$.

4.1.2.2. Phương pháp chung

 • Bước 1: Đặt $u=u(x)\Rightarrow du={{u}^{'}}(x)dx$
 • Bước 2: Đổi cận :  $\left| \begin{array}{l}
  x = b\\
  x = a
  \end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l}
  u = u(b)\\
  u = u(a)
  \end{array} \right.$
 • Bước 3: Chuyển tích phân đã cho sang tích phân theo $u$

             Vậy:  $I=\int\limits_{a}^{b}{f(x)dx}=\int\limits_{a}^{b}{g\left[ u(x) \right]}.u'(x)dx=\int\limits_{u(a)}^{u(b)}{g(u)du}$

4.2. Phương pháp tích phân từng phần

4.2.1. Định lí

Nếu $u\left( x \right)$ và $v\left( x \right)$ là các hàm số có đạo hàm liên tục trên $\left[ a;b \right]$ thì:

$\int\limits_a^b {u(x)v} '(x)d{\rm{x}} = (u(x)v(x))\left| \begin{array}{l}
b\\
a
\end{array} \right. - u'(x)d{\rm{x}}$    Hay   $\int\limits_a^b {udv} $ $= uv\left| \begin{array}{l}
b\\
a
\end{array} \right.$$ - \int\limits_a^b {vdu} $     Hay   $\int\limits_a^b {udv} $ $= uv\left| \begin{array}{l}
b\\
a
\end{array} \right.$$ - \int\limits_a^b {vdu} $

4.2.2. Phương pháp chung

 • Bước 1: Viết $f\left( x \right)dx$ dưới dạng $udv=u{{v}^{'}}dx$ bằng cách chọn một phần thích hợp của $f\left( x \right)$ làm $u\left( x \right)$ và phần còn lại $dv=v'(x)dx$
 • Bước 2: Tính $du=u'dx$  và $v=\int{dv}$$=\int{v'(x)dx}$
 • Bước 3: Tính  $\int\limits_a^b {vu'(x)dx} $ và $uv\left| \begin{array}{l}
  b\\
  a
  \end{array} \right.$

* Cách đặt u và dv  trong phương pháp tích phân từng phần.

Đặt u theo thứ tự ưu tiên:

Lốc-đa-mũ-lượng

$\int\limits_{a}^{b}{P(x){{e}^{x}}dx}$

$\int\limits_{a}^{b}{P(x)\ln xdx}$

$\int\limits_{a}^{b}{P(x)\cos xdx}$

$\int\limits_{a}^{b}{{{e}^{x}}\cos xdx}$

u

P(x)

lnx

P(x)

${{e}^{x}}$

dv

${{e}^{x}}dx$

P(x)dx

cosxdx

cosxdx

Chú ý: Nên chọn $u$ là phần của $f\left( x \right)$ mà khi lấy đạo hàm thì đơn giản, chọn $dv={{v}^{'}}dx$ là phần của $f\left( x \right)dx$ là vi phân một hàm số đã biết hoặc có nguyên hàm dễ tìm.

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản