Triệu và lớp triệu

1. Triệu và lớp triệu

\(10\) trăm nghìn gọi là \(1\) triệu, viết là: \(1\,\,000\,\,000\).

\(10\) triệu gọi là \(1\) chục triệu, viết là: \(10\,\,000\,\,000\).

\(10\) chục triệu gọi là \(1\) trăm triệu, viết là: \(100\,\,000\,\,000\).

Lớp triệu gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.

Chú ý: Một nghìn triệu gọi là một tỉ.

2. Viết và đọc số

Viết số: \(342\,\,157\,\,413\)

Đọc số: Ba trăm bốn mươi hai triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba.

Chú ý: Ta tách số thành từng lớp, từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi lớp triệu, mỗi lớp có ba hàng. Sau đó dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc từng lớp để đọc và đọc từ trái sang phải.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản