Tính chất kết hợp của phép nhân

a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:

$(2 \times 3) \times 4$ và $2 \times (3 \times 4)$

Ta có:              $(2 \times 3) \times 4 = 6 \times 4 = 24$

                        $2 \times (3 \times 4) = 2 \times 12 = 24$

Vậy:                $(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$

b) So sánh giá trị của hai biểu thức $(a \times b) \times c$ và $a \times (b \times c)$ trong bảng sau:

Ta thấy giá trị của $(a \times b) \times c$ và của $a \times (b \times c)$ luôn bằng nhau, ta viết:

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng $a \times b \times c$ như sau:

                        \(a\, \times b\, \times c = (a\, \times b) \times c = a \times (b\, \times c)\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản