Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài toán: Tổng của hai số là \(70\). Hiệu của hai số đó là \(10\). Tìm hai số đó.

Cách thứ nhất:

Bài giải

Hai lần số bé là:

   $70 - 10 = 60$

Số bé là: 

   $60:2 = 30$

Số lớn là:

   $30 + 10 = 40$

              Đáp số: Số lớn: $40$ ;

                           Số bé: $30$ .

Nhận xét: 

Cách thứ hai:

Hai lần số lớn là:

   $70 + 10 = 80$

Số lớn là: 

   $80:2 = 40$

Số bé là:

   $40 - 10 = 30$

              Đáp số: Số lớn: $40$ ;

                           Số bé: $30$ .

Nhận xét: 

Chú ý: Khi làm bài, học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách nêu trên.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản