Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1: Hiệu của hai số là \(24\). Tỉ số của hai số đó là \(\dfrac{3}{5}\). Tìm hai số đó.

                                                 Bài giải:

Ta có sơ đồ:  

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                        \(5 - 3 = 2\) (phần)

Số bé là:

                        \(24:2 \times 3 = 36\)

Số lớn là:

                        \(36 + 24 = 60\)

                                          Đáp số: Số bé: \(36\);

                                                      Số lớn: \(60\).

Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng \(12m\). Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết chiều dài bằng \(\dfrac{7}{4}\) chiều rộng.

                                                 Bài giải:

Ta có sơ đồ:  

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                        \(7 - 4 = 3\) (phần)

Chiều dài hình chữ nhật là:

                        \(12:3 \times 7 = 28\;(m)\)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

                        \(28 - 12 = 16\;(m)\)

                                                 Đáp số: Chiều dài: \(28m\)

                                                             Chiều rộng: \(16m\).

Phương pháp giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số:

Để giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số ta có thể làm như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó.

Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

            Số lớn = (Hiệu :  hiệu số phần bằng nhau) \( \times \) số phần của số lớn;

            Số bé = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) \( \times \) số phần của số bé.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản