Tiền Việt Nam

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Ghi nhớ các loại tiền giấy và đồng xu có mệnh giá từ ${\bf{100}}$ đồng đến ${\bf{10}}{\rm{ }}{\bf{000}}$ đồng.

Tiền giấy:

Một số đồng xu:

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính giá trị các tờ tiền

- Cho các loại tiền trong ví, em tính tổng giá trị của tất cả các đồng tiền.

- Đơn vị của tiền Việt Nam là đồng.

Dạng 2: So sánh

- Tính tổng giá trị của mỗi vế hoặc tổng giá trị của các đồ vật.

- So sánh tương tự với cách so sánh các số có bốn chữ số.

Dạng 3: Tìm tiền thừa

-Tìm số tiền mà em đã tiêu.

- Tìm số tiền thừa bằng cách lấy số tiền em trả trừ số tiền em đã tiêu.

Dạng 4: Bài toán rút về đơn vị liên quan đến tiền Việt Nam

- Tìm giá tiền của một đồ vật

- Tính giá tiền của số lượng đồ vật đề bài yêu cầu.

Dạng 5: Chuyển đổi tiền với các tờ giấy bạc đã học.

- Tính tổng giá trị các tờ tiền sao cho bằng với giá trị của tờ giấy bạc cần chuyển đổi.

Ví dụ: Một tờ \(2000\) đồng thì bằng \(2\) tờ \(1000\) đồng.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản