Tháng - Năm

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Một năm có ${\bf{12}}$ tháng: Từ tháng ${\bf{1}}$ đến tháng ${\bf{12}}$.

- Số ngày trong từng tháng là:

Ví dụ: Lịch năm $2018$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Số ngày trong một tháng.

- Ghi nhớ kiến thức về số ngày của mỗi tháng.

- Em có thể dùng nắm tay của mình để nhẩm nhanh số ngày của mỗi tháng:

Dạng 2: Tìm ngày tháng cho trước là ngày thứ mấy trong tuần?

- Một tuần có $7$ ngày.

- Giải bằng cách đếm các nhóm $7$ hoặc nhìn trên lịch để biết ngày cho trước là thứ mấy trong tuần.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản