Tập hợp các số nguyên

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Tập hợp các số nguyên

- Trong đời sống hàng ngày người ta dùng các số mang dấu "-" và dấu "+" để chỉ các đại lượng có thể xét theo hai chiều khác nhau.

- Tập hợp: $\left\{ {...; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;...} \right\}$ gồm các số nguyên âm, số $0$ và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. Kí hiệu là $Z.$

- Số \(0\) không phải là số nguyên dương cũng không phải số nguyên âm.

2. Trục số

3. Số đối

+ Các điểm \(1\) và \( - 1;\,2\) và \( - 2;3\) và \( - 3;...\) cách đều điểm \(0\) và nằm về hai phía điểm \(0\) trên trục số nên các số đối nhau là: $1$  và $ - 1;2$ và -$2;a$  và $ - a;...$

+ Số đối của số \(0\) là số \(0.\)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Biều thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau

Phương pháp:

Cần nắm vững các qui ước về ý nghĩa các số mang dấu “-“ và các số mang dấu “+”

Dạng 2: Biểu diễn số nguyên trên trục số

Phương pháp:

Trên trục số thì các điểm biểu diễn số nguyên âm nằm ở bên trái gốc 0; các điểm biểu diễn số nguyên dương nằm ở bên phải gốc 0.

Dạng 3: Tìm số đối của một số cho trước

Phương pháp:

Hai số đối nhau chỉ khác nhau về dấu. Số đối của $0$ là $0.$

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản