Tam giác

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Tam giác

Nhận xét:

- Một tam giác có: $3$ cạnh, $3$ đỉnh, $3$ góc.

Ví dụ: Tam giác $ABC$ có ba cạnh $AB;BC;CA$; ba đỉnh $A;B;C$ và ba góc $\widehat A,\,\widehat B,\,\widehat C$.

Chú ý:

- Một điểm nằm bên trong tam giác nếu nó nằm trong cả $3$ góc của tam giác. Một điểm không nằm trong tam giác và không nằm trên cạnh nào của tam giác gọi là điểm ngoài của tam giác.

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận dạng và đọc tên tam giác

Phương pháp:

Sử dụng định nghĩa tam giác: Tam giác $ABC$ là hình gồm ba đoạn thẳng $AB;BC;CA$ khi ba điểm $A;B;C$ không thẳng hàng.

Dạng 2: Tính số tam giác tạo thành

Phương pháp:

Cho $n$ điểm ${A_1};{A_2};...;{A_n}$ theo thứ tự trên đường thẳng $xy$  và điểm $M$ nằm ngoài đường thẳng $xy.$ Nối $M$ với $n$ điểm đó. Số tam giác tạo thành là $\dfrac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2}$.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản