So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách giải và trình bày bài toán so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn:

Bước 1: Tính số lớn gấp số bé bao nhiêu lần

Bước 2: Trả lời số bé bằng một phần mấy của số lớn.

Ví dụ: Cho đoạn thẳng AB = $2\,cm$và đoạn thẳng CD $ = \,6\,cm$. Hỏi độ dài đoạn thẳng AB bằng một phần mấy đoạn thẳng CD ?

Tóm tắt:

Bài giải:

Đoạn thẳng CD dài gấp đoạn thẳng AB số lần là:

$6:2 = 3$(lần)

Độ dài đoạn thẳng AB bằng $\dfrac{1}{3}$độ dài đoạn thẳng CD.

Đáp số: $\dfrac{1}{3}$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm số bé bằng một phần mấy số lớn

Cho giá trị của hai số và yêu cầu tìm số bé bằng một phần mấy số lớn.

Bước 1: Tính số lớn gấp số bé bao nhiêu lần

Bước 2: Trả lời số bé bằng một phần mấy của số lớn.

Dạng 2: Toán đố

- Đọc và phân tích, bài toán đã cho giá trị của hai đại lượng, hoặc mối quan hệ giữa các đại lượng. Yêu cầu so sánh đại lượng bé bằng một phần mấy đại lượng lớn.

Tìm cách giải và trình bày bài tương tự dạng toán 1.

Dạng 3: Bài toán bằng hình ảnh.

Bài toán cho giá trị các số dưới dạng hình ảnh, yêu cầu kiểm tra số bé bằng một phần mấy số lớn.

Muốn làm được dạng này ta cần:

- Đếm số lượng các hình.

- So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn như dạng $1$.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản