So sánh các số trong phạm vi 10 000.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1) Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

Ví dụ: $999 < 1000$

    Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn

Ví dụ: $10\,000 > 9999$

2) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải

Ví dụ: $9001 > 8999$ vì chữ số hàng nghìn có $9 > 8$

               $1234 < 1254$ vì các chữ số ở hàng nghìn đều là $1$, các chữ số ở hàng trăm đều là $2$ nhưng chữ số ở hàng chục thì $3 < 5$.

3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.

Ví dụ: $9999 = 9999$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống

- So sánh giá trị của các số

- Điền dấu >,< hoặc = vào ô trống hoặc chỗ chấm.

Dạng 2: Tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong một dãy số.

- So sánh các số trong một dãy

- Chọn số có giá trị bé nhất hoặc lớn nhất theo yêu cầu.

Dạng 3: Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

- So sánh các số trong một dãy.

- Sắp xếp các số theo thứ tự.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản