Số 9

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Biết ${\bf{8}}$ thêm một được ${\bf{9}}$ và viết được số ${\bf{9}}$

- Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$  đến ${\bf{9}}$, vị trí của các số trong dãy số.

- So sánh các số trong phạm vi ${\bf{9}}$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật

- Em đếm các số theo thứ tự, số \(8\) thêm một đơn vị sẽ được \(9\)

Dạng 2: Hoàn thành dãy số từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{9}}$

Ghi nhớ thứ tự dãy số \(1;2;3;4;5;6;7;8;9\) và ngược lại.

Dạng 3: So sánh các số từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{9}}$

Theo thứ tự của dãy số ta có: \(1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản