Số 0

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Đọc, đếm được từ ${\bf{0}}$,  đến ${\bf{9}}$, viết số ${\bf{0}}$, vị trí của số ${\bf{0}}$ trong dãy số.

- So sánh số ${\bf{0}}$ với các số trong phạm vi ${\bf{9}}$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Hoàn thành dãy số từ ${\bf{0}}$ đến ${\bf{9}}$

Ghi nhớ thứ tự dãy số \(0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\) và ngược lại.

Dạng 2: So sánh các số từ ${\bf{0}}$ đến ${\bf{9}}$

Theo thứ tự của dãy số ta có: \(0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9\)

Số \(0\) là số nhỏ nhất trong dãy số tự nhiên.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản