Qui tắc chuyển vế

1. Các kiến thức cần nhớ

Qui tắc chuyển vế

Ví dụ: \(x + 5 = y + 9\) \( \Rightarrow x - y = 9 - 5 \Rightarrow x - y = 4.\)

Tính chất đẳng thức

Nếu \(a = b\) thì \(a + c = b + c\)

Nếu \(a + c = b + c\) thì \(a = b\)

Nếu \(a = b\) thì \(b = a\)

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1 : Tìm số chưa biết trong một đẳng thức

Phương pháp

Áp dụng tính chất của đẳng thức, quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế  rồi thực hiện phép tính với các số đã biết.

Dạng 2: Tìm số chưa biết trong một đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương pháp

Cần nắm vững khái niệm giá trị tuyệt đối của một số nguyên $a.$  Đó là khoảng cách từ điểm $a$ đến điểm $0$ trên trục số (tính theo đơn vị dài để lập trục số).

+ Giá trị tuyệt đối của số $0$  là số $0.$

+ Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó;

+ Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó ( và là một số nguyên dương).

+ Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

Từ đó suy ra \(\left| x \right|\)$ = a$  $\left( {a \in N} \right)$ thì $x = a$ hoặc $x =  - a.$

Dạng 3:  Tính các tổng đại số

Phương pháp

Thay đổi vị trí số hạng, áp dụng quy tắc dấu ngoặc một cách thích hợp rồi làm phép tính.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản