Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

1. Các kiến thức cần nhớ

Ví dụ: \(\Delta ABC,\) \(AC > AB \Rightarrow \widehat B > \widehat C\).

Ví dụ: \(\Delta ABC,\) \(\widehat B > \widehat C \Rightarrow AC > AB\)

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: So sánh hai góc trong một tam giác

Phương pháp:

- Xét hai góc cần so sánh là hai góc của một tam giác

- Tìm cạnh lớn hơn trong hai cạnh đối diện của hai góc ấy

- Từ đó so sánh hai góc

Dạng 2: So sánh hai cạnh trong một tam giác

Phương pháp:

- Xét hai cạnh cần so sánh là hai cạnh của một tam giác

- Tìm góc lớn hơn trong hai góc đối diện của hai góc ấy

- Từ đó so sánh hai cạnh

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản