Phép đồng dạng

1. Định nghĩa

Phép biến hình \(F\) được gọi là phép đồng dạng tỉ số \(k\left( {k > 0} \right)\) nếu với hai điểm \(M,N\) bất kì và ảnh \(M',N'\) của chúng ta luôn có \(M'N' = k.MN\).

2. Tính chất

- Phép đồng dạng tỉ số \(k\) biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thằng hàng và bảo toàn thứ tự giữa ba điểm đó.

- Biến một đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

- Biến một tam giác thành tam giác đồng dạng với tam giác đã cho, biến góc thành góc bằng nó.

- Biến đường tròn có bán kính \(R\) thành đường tròn có bán kính \(k.R\).

3. Hai hình đồng dạng

Hai hình được gọi là đồng dạng nếu có một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản