Phép cộng trong phạm vi 6

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{6}}$

- Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{6}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(6\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.

Ví dụ: \(2 + 4 = ?\)

Giải: Nhẩm \(2\) cái mũ thêm \(4\) cái mũ nữa thì được số cái mũ là:

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(6\)

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.

- Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.

- Biểu diễn các số và phép tính tương ứng.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 phép tính.

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Ví dụ: $3 + 2 + 1 = ?$

Giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được:

$3 + 2 + 1 = 5 + 1 = 6$

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản