Phép cộng trong phạm vi 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$

- Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(3\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.

Ví dụ: \(2 + 1 = ?\)

Giải: Nhẩm

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(3\)

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.

- Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.

- Biểu diễn các số và phép tính tương ứng.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:

Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép cộng.

- Nhẩm lại phép cộng các số có phạm vi \(3\) và điền các số còn thiếu vào ô trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

\(1 + ... = 3\)

Giải:

Ta có: \(1 + 2 = 3\) nên số cần điền vào chỗ trống là \(2\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản