Phép cộng có tổng bằng 100

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đặt tính rồi tính

- Đặt tính thẳng hàng.

- Thực hiện phép cộng: lần lượt lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục.

- Với phép cộng có nhớ thì em cộng thêm \(1\) vào hàng chục .

Ví dụ: Đặt tính và tính \(66 + 34\)

Giải

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{66}\\{34}\end{array}}}{{\,\,100}}\)

Vậy phép toán đã cho có giá trị bằng \(100\)

Dạng 2: Tính nhẩm

Phép cộng các số tròn chục:

- Cộng các số hàng chục

- Viết thêm vào kết quả một chữ số \(0\) ở tận cùng.

Ví dụ: Tính nhẩm \(60 + 40\)

Giải

Nhẩm \(6\) chục \( + 4\) chục \( = 10\) chục

Vậy \(60 + 40 = 100\)

Dạng 3: Điền số còn thiếu vào bảng/sơ đồ

- Lần lượt thực hiện các phép toán theo thứ tự trong sơ đồ cho trước.

- Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giải

Ta có: \(58 + 12 = 70\) và \(70 + 30 = 100\) nên em điền các số vào sơ đồ như sau:

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản