Phép cộng

1.  Phép cộng hai số tự nhiên

Quy tắc: Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: \(48352 + 21026\).

Vậy \(48352 + 21026 = 69378\).

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: \(367859 + 541728\).

Vậy \(367859 + 541728 = 909587\).

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính tổng các số tự nhiên

Dạng 2: So sánh

Phương pháp: Tính giá trị hai biểu thức rồi so sánh kết quả với nhau.

Dạng 3: Tìm \(x\)

Phương pháp: xác định vai trò của \(x\) rồi áp dụng các quy tắc tìm một số chưa biết đã học như muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ …

Dạng 4: Toán có lời văn

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản