Phép chiếu song song

1. Phép chiếu song song

Cho mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$và một đường thẳng $\Delta $ cắt $\left( \alpha  \right)$. Với mỗi điểm $M$ trong không gian, đường thẳng đi qua $M$ và song song với $\Delta $ cắt $\left( \alpha  \right)$ tại điểm $M'$ xác định.

Điểm $M'$ được gọi là hình chiếu song song của điểm $M$ trên mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$ theo phương $\Delta $.

Mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$ được gọi là mặt phẳng chiếu, phương của $\Delta $ gọi là phương chiếu.

Phép đặt tương ứng mỗi điểm $M$ với hình chiếu $M'$ của nó trên $\left( \alpha  \right)$ được gọi là phép chiếu song song lên $\left( \alpha  \right)$ theo phương $\Delta $.

2. Tính chất của phép chiếu song song

3. Hình biểu diễn của một số hình không gian trên mặt phẳng

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản