Phép chia

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Mối quan hệ giữa phép chia và phép nhân.

- Đọc, viết và tính kết quả của phép chia.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết phép chia từ phép nhân cho trước.

- Từ phép nhân cho trước, em lấy tích chia cho một thừa số sẽ được giá trị bằng thừa số còn lại.

Ví dụ:  \(2 \times 4 = 8\)

Nên:

\(\begin{array}\\8:2 = 4\\8:4 = 2\end{array}\)

Dạng 2: Tính giá trị của phép chia.

Dựa vào các bảng nhân đã học để tìm được giá trị của một phép chia cho trước.

Ví dụ: \(8:2 = ?\)

Em nhẩm: \(2 \times 4 = 8\) nên \(8:2 = 4\)

Dạng 3: Toán đố

- Bài toán cho biết: Giá trị của nhiều nhóm; giá trị mỗi nhóm là như nhau và số nhóm.

- Để tìm giá trị của mỗi nhóm, em lấy giá trị của nhiều nhóm đã cho chia cho số nhóm.

Ví dụ: Năm bạn nhỏ có \(10\) cái kẹo. Biết số kẹo của mỗi bạn đều bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo ?

Giải:

Mỗi bạn có số cái kẹo là:

\(10:5 = 2\) (cái)

                      Đáp số: \(2\) cái.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản