Ôn tập về tìm số trung bình cộng

1. Tìm số trung bình cộng

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi lấy tổng đó chia cho số các số hạng.

Ví dụ: Trung bình cộng của các số \(23;\,\,45\) và \(61\) là:

                        \((23 + 45 + 61):3 = 43\)

2. Tìm tổng khi biết số trung bình cộng

Từ cách tìm số trung bình cộng ta suy ra, muốn tìm tổng của các số hạng ta lấy số trung bình cộng nhân với số số hạng.

3. Tìm một số hạng khi biết số trung bình cộng và các số hạng khác

Phương pháp giải:

- Tìm tổng của các số hạng.

- Tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi các số hạng đã biết.

4. Tìm số trung bình cộng của dãy số cách đều

 Số trung bình cộng = (số đầu + số cuối) \(:2\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản