Ôn tập các số đến 100 000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

* Cấu tạo số các số phạm vi \(100\,000\) :

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết số

- Cho các chữ số trong mỗi hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị; yêu cầu viết thành số.

- Cách làm:

+) Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: Hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

+) Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số \(0\).

Dạng 2: Đọc số

Đọc theo thứ tự lần lượt từ hàng chục nghìn về hàng đơn vị.

Ví dụ: Viết vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau:

Giải:

Dạng 3: Điền số theo thứ tự.

- Các số liên tiếp cách nhau một đơn vị.

-Số liền trước và liền sau của một số thì lần lượt kém hoặc hơn số đó một đơn vị.

- Các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục liên tiếp lần lượt hơn kém nhau một nghìn, một trăm hoặc $10$ đơn vị.

Dạng 4: Viết số thành tổng.

Phân tích số có $5$ chữ số đã cho thành tổng các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

Dạng 5: Các số đặc biệt.

- Số lớn nhất có $5$ chữ số là $99999$

- Số bé nhất có $5$chữ số là: $10000$

- Số chẵn lớn nhất có $5$chữ số là: $99998$

Dạng 6: Điền dấu thích hợp vào ô trống

- Tính giá trị của mỗi vế

- So sánh giá trị rồi điền dấu >,< hoặc = vào ô trống hoặc chỗ chấm.

Dạng 7: Tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong một dãy số.

- So sánh các số trong một dãy.

- Chọn số có giá trị bé nhất hoặc lớn nhất theo yêu cầu.

Dạng 8: Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

- So sánh các số trong một dãy

- Sắp xếp các số theo thứ tự đề bài yêu cầu.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản