Ôn tập: Các số đến 100

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Biết đọc, viết, đếm, so sánh các số đến \(100\)

- Biết cấu tạo của số có hai chữ số.

- Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi \(100\)

- Xác định số liền trước, số liền sau của một số.

- Vận dụng các phép tính vào giải các bài toán có lời văn.

- Đo độ dài và vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài cho trước.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc, viết, đếm, phân tích cấu tạo số và so sánh các số trong phạm vi ${\bf{100}}$

Các số có hai chữ số bao gồm chữ số hàng chục được viết trước rồi đến chữ số hàng đơn vị.

- Đọc: Với các số có hàng chục khác \(1\) thì em đọc số hàng chục, ghép với chữ mươi rồi đọc số hàng đơn vị.

- Viết: Dựa vào cách đọc, ghép theo thứ tự chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị để viết được số.

- Phân tích cấu tạo số: Số có hai chữ số bao gồm số chục là số đứng ở phía trước và đơn vị là số nằm ở phía sau.

- So sánh số có hai chữ số: So sánh các chữ số hàng chục rồi so sánh tiếp các chữ số hàng đơn vị.

Dạng 2: Thực hiện phép cộng, trừ các số trong phạm vi ${\bf{100}}$

- Đặt tính thẳng cột, hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị.

- Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Dạng 3: Giải các bài toán có lời văn

- Đọc và phân tích đề để xác định các số đã biết, yêu cầu của đề bài.

- Với các bài toán yêu cầu tìm tất cả hoặc “cả hai” thì ta thường dùng phép tính cộng. Ngược lại, với bài toán yêu cầu tìm giá trị “còn lại” thì em thường sử dụng phép tính trừ để tìm lời giải.

- Trình bày bài rõ ràng: Câu lời giải, phép tính và đáp số.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả vừa tìm được.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản