Nhiều hơn, ít hơn.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Con nhận biết được khái niệm nhiều hơn, ít hơn, hơn, kém thông qua hình ảnh và các đồ vật.

- Cách so sánh ${\bf{1}}{\rm{ }} - {\rm{ }}{\bf{1}}$ giữa hai đại lượng để xác định đại lượng nhiều hơn, ít hơn.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định đại lượng nhiều hơn.

- Khi so sánh, với mỗi đại lượng thứ nhất thì tương ứng với một đại lượng thứ hai.

- Nếu đại lượng nào còn thừa ra thì ta nói đại lượng đó nhiều hơn.

Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây, ta thấy số hình vuông nhiều hơn số hình tròn.

Dạng 2: Xác định đại lượng ít hơn.

- Khi so sánh, với mỗi đại lượng thứ nhất thì tương ứng với một đại lượng thứ hai.

- Nếu đại lượng nào bị thiếu (không đủ) thì ta nói đại lượng đó ít hơn.

Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây, ta thấy số hình vuông ít hơn số hình tròn.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản